درباره ما

هیچ اندیشه‌ ای زشت نیست ؛ اندیشه‌ ای که اجبار شود زشت می‌ شود هیچ فردی زشت نیست ؛ فردی که زیبا نیندیشد زشت می‌ شود انسان‌ ها همه با محبت‌ اند ؛ انسانی که اراده‌ اش را تحمیل می‌ کند ، ظالم است انسان‌ ها همه عاشقند ؛ انسانی که نیاموخته عشق بورزد ، بی‌تفاوت است انسان‌ ها همه شادند ؛ انسانی که نیاموخته شادی را لمس کند ، افسرده و غمگین است “” از امروز زیبا ببینیم “” .هیچ اندیشه‌ ای زشت نیست ؛ اندیشه‌ ای که اجبار شود زشت می‌ شود هیچ فردی زشت نیست ؛ فردی که زیبا نیندیشد زشت می‌ شود انسان‌ ها همه با محبت‌ اند ؛ انسانی که اراده‌ اش را تحمیل می‌ کند ، ظالم است انسان‌ ها همه عاشقند ؛ انسانی که نیاموخته عشق بورزد ، بی‌تفاوت است انسان‌ ها همه شادند ؛ انسانی که نیاموخته شادی را لمس کند ، افسرده و غمگین است “” از امروز زیبا ببینیم “” .

متن پیام خطا
متن پیام موفقیت